Chùa Pháp Bảo

 

Chùa Pháp Bảo

Chùa Pháp Bảo

is a collection center of translation

“LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH “

(TRIPITAKA)

 Chùa Pháp Bảo Temple.
Address:5/161 Xa lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam.
TEL:+84 28 3890 5862