恭请大藏经

 

Bản tin về : thỉnh Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Nam Mô A Di Đà Phật

Bản tin
Y chỉ quyết định của Ban Phân Phối Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh (từ Đài Loan).
     Trân trọng thông báo đến Quý Tự, các nơi đã thỉnh trọn bộ hay một phần
        LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH mà nay chưa nhận đầy đủ,
         kính xin hoan hỷ viết thư (gởi qua bưu điện) về địa chỉ sau đây :
(Có thể dùng chuột quét mờ địa chỉ và copy để vào thư gởi đi, 6 hàng chữ màu xanh)
財團法人靈山文基金會
LINH SON CULTURE AND EDUCATION  FOUNDATION
N.10, CHANG’AN ST.
BANQIAO  DISTRICT. ,NEW TAIPEI CITY 22065
TAIWAN (R.O.C) 臺灣新北市板橋區長安街10 號
TEL : +886-2-29530838
Email:Sgomliao@linhson.org.tw
Đính kèm thư viết bằng tiếng Việt:
1Thư giải thích rõ về việc :
    – Số Kinh đã xin thỉnh gồm những bộ nào (bao nhiêu tập).
    – Đã Nhận những bộ nào (bao nhiêu tập).
    – Chưa nhận những bộ nào (bao nhiêu tập).
    – Xin ghi rõ tên họ người đại diện nhận tài chánh về việc thỉnh Kinh.
    – Xin ghi rõ tên họ người đại diện (hoặc nơi) đã gởi Kinh những đợt trước cho quý Vị.
2Những bản photocopy toàn bộ những phiếu liên hệ về tài chánh đã trả trước
   cũng như phần chưa thanh toán.
   Địa chỉ nhận Kinh sẽ được gởi đến:
Tên Họ hoặc Chùa cũng nên để Tên Họ người sẽ nhận Kinh,
   Địa Chỉ thật rõ ràng bằng chữ IN HOA để tránh lỗi viết sai.
     – Số điện thoại, Email liên lạc khi cần dùng đến.
   (người Đài Loan không rành tiếng Việt, hoặc địa chỉ không đầy đủ cho nên
    có sự Kinh trả về Đài Loan, vì không tìm ra địa chỉ, không người nhận).
Chân thành tán thán công đức hợp tác để mọi vấn đề được giải quyết trong an lạc.
Nam Mô Hoan Hỷ Lâm Bồ Tát.
Ngưỡng mong chư Tôn Đức từ bi liễu tri.
Chư Thiện hữu lãm tường.

Pháp Quốc, ngày 6 tháng 6 năm 2016.

TM Ban Phân Phối Kinh (đưa tin lên mạng).
 

ht-tinh-hanh-dai-tang-2